Choď na obsah Choď na menu
 


Otázky a odpovede o neplatičoch a sankciách

1. 3. 2013

Otázky a odpovede o neplatičoch a sankciách

 

Majú spoluvlastníci bytov právo vedieť, kto je im dlžný? Aké vysoké môžu byť sankcie pre dlžníka?

 

Ako predseda samosprávy vystavujem menný zoznam dlžníkov a výšku dlžnej sumy za nájomné na tabuľu na oznamy pri vstupe do domu, aby aj ostatní vedeli o neplatičoch a mohli na nich vplývať, aby svoje dlhy uhradili. Chronický neplatič mi povedal, že ak budem tento zoznam ďalej vyvesovať, že ma dá na súd za ohrozenie osobnosti. Mám právo zverejňovať takéto osobné informácie alebo nie? Spoluvlastníci bytov azda majú právo vedieť, kto je im dlžný?

 

Tým, že vystavujete mená neplatičov vo verejne prístupných priestoroch, kde môžu vojsť aj iní ľudia, ako sú vlastníci, porušujete zákon o osobných údajoch. Dlh je osobný údaj vlastníka, ktorý je chránený rovnako ako napríklad rodné číslo. Zverejniť môžete iba tie údaje, ktoré sú verejne dostupné, napríklad tie, čo sú uvedené v telefónnom zozname a v ďalších verejne prístupných zdrojoch. Ak chcete informovať vlastníkov, respektíve spoluvlastníkov o neplatičoch, môžete tak urobiť iba na schôdzi vlastníkov a iba takým spôsobom, že napríklad na byte č. 12 je dlh vo výške dvoch mesačných splátok. Na schôdzi však môžu byť vtedy iba vlastníci alebo osoby nimi splnomocnené na základe úradne overeného splnomocnenia. Keby vás dal dotyčný vlastník na súd, vyhral by. Napriek tomu, že svojím konaním poškodzuje ostatných spoluvlastníkov. Na vymáhanie dlhu sú predsa zákonné spôsoby – platobný rozkaz (skrátená forma súdnej žaloby) či dobrovoľná dražba. Napriek vášmu dobrému úmyslu chrániť záujmy spoluvlastníkov sa takýmto konaním môžete dostať do problémov.

 

Aké vysoké môžu byť sankcie pre dlžníka?

 

Ak vlastník mešká s platbou, môže si spoločenstvo vlastníkov bytov alebo vlastníci prostredníctvom správcu uplatniť dva druhy sankcií: úrok z omeškania a zmluvnú pokutu. Úrok z omeškania určuje Občiansky zákonník (§ 517 ods. 2) a výšku úroku z omeškania stanovuje nariadenie vlády (č. 87/1995). Podľa neho platí, že výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Výška úroku z omeškania nenarastá, dlžník stále platí rovnakú „pokutu“, aj keby dlžobu uhradil o mesiac či o dva. Zmluvná pokuta musí byť uvedená v zmluve o spoločenstve alebo v zmluve o výkone správy. Jej výška závisí od dohody vlastníkov, ale má svoju hranicu. Sankcie spolu (úrok z omeškania a zmluvná pokuta) nesmú byť vyššie ako trojnásobok úroku z omeškania a súčasne nesmú byť vyššie ako desaťnásobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov. Zmluvná pokuta sa zvyčajne pohybuje vo výške okolo 0,17 eura za každý deň omeškania a jej sta novením dlh každým dňom narastá. Ak je dlh už niekoľkomesačný, zmluvná pokuta sa účtuje za každú omeškanú platbu odo dňa, keď ju bolo treba uhradiť. Uhradenie nasledujúcej platby neukončuje narastanie dlhu. Ten sa vyrovná až zaplatením omeškanej platby spolu so zmluvnou pokutou.

 

Dá sa obmedziť užívanie spoločných zariadení v dome neplatičom?

 

V prípade neplatičov je možné prijať rozhodnutie o obmedzení využívania spoločných zariadení domu, napríklad výťahov. Pokiaľ je aj používanie výťahov kontrolované špeciálnym systémom, privolanie alebo voľba stanice sú podmienené použitím kľúča, je teda možné napríklad neplatičom zrušiť práva ovládať výťahy. Neobmedzí sa im prístup do domu, pretože hlavný vchod budú môcť naďalej používať. Podobné riešenie môže byť pri osobách, ktoré síce platia nájomné, ale zároveň poškodzujú zariadenia v dome. V tomto prípade je však potrebné znížiť nájomné takejto osoby o poplatok za užívanie a údržbu výťahov. Každé obmedzenie a spôsob, akým sa bude v jednotlivých prípadoch postupovať, odporúčame schváliť na domovej schôdzi v súčinnosti so správcom bytového domu.

 Zdroj:Internet